Друштво за консалтинг и управувачки дејности

МАНИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

Ул. Бел камен бр.6/5, Центар Скопје

Тел. ++ 389 2 2 673 556

++ 389 70  217 178

++389  70  358 491

E-mail info@maniconsalting,com,mk

stanka@maniconsalting.com.mk

borka@maniconsalting.com.mk

www.maniconsalting.com.mk

 • Овластено друштво за сметководствени работи
 • Управувачко сметководство и финансиско известување
 • Контролинг
 • ЕУ ФОНДОВИ -kонсултантски услуги во припрема на проекти и апликации за активни ЕУ фондови
 • ИЗВОЗЕН КОНСАЛТИНГ
 • Краткорочни, среднорочни и долгорочни акциски планови,
 • Финансиски консалтинг за наогање на поволни извори на кредитирање и
 • рефундирање на веќе земени банкарски кредити со нови поповолни услови
 • Имплементација на барањата на меѓународните стандарди
 • ISO 9001,ISO 14001, ISO 18001 (OHSAS ), ISO 22000, ISO 21000, ISO 27000.
 • Изработка на еколошки елаборати

Име Презиме: Станка Мартиновска
Е-пошта: stank.martinovska@mail.com
Град: Скопје
Занимање: ДИПЛ.ЕКОНОМИСТ
Компанија: МАНИ КОНСАЛТИНГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up