Успешната приказна на Технолаб Доо Скопје на полето на унапредување и заштита на животната средина и заштита и безбедност при работа започна во 2000 година.

Технолаб е Ваш сигурен партнер во делот на Заштита на животната средина и заштитата при работа.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Технолаб изработува Студиии за влијание врз животната средина, Стратегиски оценки на влијание врз животната средина, ИСКЗ Апликации за добивање дозволи за усогласување со оперативен план (Аи Б дозволи), Елаборати за заштита на животната средина, Мониторинг на медиумите во животната средина ( воздух, вода и почва) , Изработка на стручни и научни проекти од областа на заштита на животната средина, Програми и планови за управување со отпад

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Проценка на ризик на работни места со Изјава за безбедност, Обука на вработените за безбедност и заштита при работа, Тестирање и контрола на опрема за работа, Мерења и анализи на услови во работна средина, Испитување на заземјување и електрична инсталација

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊА НА МЕДИУМИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СОГЛАСНО MKS EN ISO/IEC 17025 (воздух, вода, почви, бучава)  

-ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО АКРЕДИТИРАНО СПОРЕД MKS EN ISO/IEC 17020 (Контрола на услови во животна и работна средина во согласност со соодветната законска регулатива)

ТРЕНИНГ ЦЕНТАР (Обуки за стручни лица за БЗР и обуки за управување и постапување со отпад)

Презиме: Магдалена Трајковска трпевска
Е-пошта: Magdalena@tehnolab.com.mk
Град: скопје
Занимање: м-р по хемиски науки
Компанија: технолаб

http://www.tehnolab.com.mk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up